Thông tin dự án

Nhà máy Huntsman – KCN Amata Biên Hòa , Đồng Nai